• Levering in Nederland en België
  • Betaal veilig met IDEAL
  • De beste prijs van Nederland
  • Hoogwaardige kwaliteit
Home » Pivacy

PRIVACYVERKLARING MDG SOLAR 

MDGsolar respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw
persoonsgegevens te beschermen.
We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant,
persoonlijk en betrouwbaar is.
We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen
op uw persoonlijke wensen en behoeften.
Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De privacyverklaring van MDGsolar kan wijzigen als nieuwe
ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele
privacyverklaring vindt u altijd in alle e-mail correspondentie met ons.

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die MDGsolar
verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten van haar diensten.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens
MDGsolar is daarom de mede-verantwoordelijke en uw
aanspreekpunt voor de verwerking van de persoonsgegevens die binnen
het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen.
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat
noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of
aangevraagde diensten.
Met al deze derden sluiten wij verwerkersovereenkomsten af, waarin
afspraken staan die ervoor zorgen dat deze derden volgens de AVG met
uw persoonsgegevens omgaan.
Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra
ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

3. Welke gegevens verwerken wij hiervoor
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten waarvan u bij ons gebruik
maakt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
- NAW-gegevens, offertegegevens, factuurgegevens, betalingsgegevens
en andere gegevens in onze klantenadministratie;
- gegevens over uw gebruik van diensten, producten, overeenkomsten.

4. Doeleinden
Hieronder geven wij de diverse verwerkingen aan die wij uitvoeren en de
reden hiervan.
Uw gegevens verwerken wij nooit zonder uw toestemming voor andere
doeleinden dan waarvoor u ze heeft afgegeven.
U kunt bezwaar maken tegen deze verwerkingen. (zie punt 6)
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de
navolgende doeleinden, mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt:
- om u de mogelijkheid te bieden artikelen via ons te bestellen en
gebruik te maken van onze diensten;
- om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop;
- om uw klacht over een bedrijf of uw reactie op een klacht te verwerken;
- om u te benaderen over uw klacht omdat we daar onderzoek naar
willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren;
- om met u te communiceren over vragen of klachten via e-mail, post of
telefonisch;
- om overeenkomsten af te sluiten, te administreren en uit te voeren;
- om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren;
- om met u een offerte af te kunnen sluiten;
- om u per e-mail of per post (voorschot-)facturen te kunnen sturen;
- om te kunnen administreren dat u heeft betaald, als het verschuldigde
factuurbedrag op onze rekening is bijgeschreven.

5. Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en
ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.
Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat
alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens,
dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheids-maatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Mocht er toch iets fout gaan met betrekking tot de gegevensverwerking
en vind er bijvoorbeeld een datalek plaats welke een risico voor u vormt
dan wordt dit bij de Autoriteit persoonsgegevens direct gemeld.

6. Recht om vergeten te worden
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.
U heeft het recht om vergeten te worden. Wij hebben echter te maken
met wettelijk verplichte bewaartermijnen, zoals gegevens voor de
Belastingdienst. Wij hanteren hiervoor de fiscale bewaartermijn van 10
jaar.
Voor specifieke gegevens kunnen andere wettelijke bewaartermijnen
gelden.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wijzigingen in de privacyverklaring zullen in onze e-mail correspondentie aan u worden gepubliceerd.
Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen,
zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.
8. Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt
opnemen, dan kan dat:
             - telefonisch: 0850645782
             - e-mail: info@mdgsolar.nl
             - per post: Theodorus Dobbeweg 9, 6883GN te Velp


Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen
bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen vier weken is
afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen dan zullen we u daarvan op de hoogte brengen.
9. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de
verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch
niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de
privacytoezichthouder: Autoriteit persoonsgegevens.