• Vandaag besteld, Binnen 2 - 5 werkdagen thuis bezorgd
  • Levering in Nederland en België
  • Betaal veilig met IDEAL
  • Gratis verzending op pakketten
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MDG Solar


Inleiding:

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u
gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene
Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed
door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u
ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
Artikel 1. Definities.

1.1. MDG Solar: gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder registratienummer 74846493 handelend onder de naam MDG Solar.1.2.

Website: de website van MDG Solar, te raadplegen via www.mdgsolar.nl en alle
bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of
bedrijf een Overeenkomst aangaat met MDG Solar en/of zich geregistreerd heeft op de
Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen MDG Solar en Klant, van
welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van MDG Solar zijn de
Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht,bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding
bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de
Algemene Voorwaarden, zijn deze voor MDG Solar slechts bindend, indien en voor
zover deze door MDG Solar uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productof

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing,
maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van MDG Solar afkomstige materialen vermelde
prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen
welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. De verzendkosten bedragen € 00,00 t/m € 77,00. Deze kosten kunnen ook op de Website
worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden
weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. MDG
Solar kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist
en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van MDG
Solar afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke
programmeer- en typefouten.
3.4. MDG Solar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen
ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

              3.5. Bij bestellingen onder de 750,00 euro rekenen wij 25,00 euro service kosten.
              Deze kosten worden apart gefactureerd na de bestelling. Omdat onze medewerkers verpakkingen moeten 

              openbreken en apart moeten verpakken, moeten wij deze kosten hanteren. Boven de 750,- komen er geen extra kosten bij.

              Bij het bestellen van een doe-het-zelf pakket is het van belang dat u de gewenste datum van levering doorgeeft.

              Gebeurd dit niet plannen wij een datum in, u kunt nader de leverdatum niet meer aanpassen.

              De aangegeven prijzen zijn inclusief 21% btw

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant
van het aanbod van MDG Solar en het voldoen aan de daarbij door MDG Solar gestelde
voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MDG
Solar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de
mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de
Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft MDG Solar het recht
om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. MDG Solar kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien MDG Solar op
grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan,
is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
Artikel 5. Registratie
5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het
registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord
waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk
voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim
te houden. MDG Solar is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag
er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk
die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de
verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden
zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of MDG
Solar daarvan in kennis te stellen, zodat MDG Solar gepaste maatregelen kan nemen.
Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
6.1. Zodra de bestelling door MDG Solar is ontvangen, stuurt MDG Solar de producten
met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2. MDG Solar is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de
producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is
vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
6.4. Indien MDG Solar de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan
leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een
nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te
ontbinden.
6.5. MDG Solar raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij
gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader
het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat
het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders
is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af
te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
6.7. MDG Solar is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te
leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is
dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te
retourneren.
Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die
niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met MDG Solar binnen
14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te
ontbinden.
7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
ontvangen;
 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de
laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,
het eerste product heeft ontvangen.
7.4. MDG Solar draagt de kosten voor het retourneren, het retour sturen van het
product is derhalve kosteloos voor Klant. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt
bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het
retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met
het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product
slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan
dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan
in het vorige lid.
7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn
ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan MDG
Solar, of op andere ondubbelzinnige wijze aan MDG Solar kenbaar te maken dat hij van
de aankoop af ziet. MDG Solar bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst
van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te
zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde
bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor
herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald
aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft
gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft MDG Solar de bijkomende kosten voor de duurdere methode
niet terug te betalen. Tenzij MDG Solar aanbiedt het product zelf af te halen, mag MDG
Solar wachten met terugbetalen tot MDG Solar het product heeft ontvangen of tot
Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip
eerder valt.
7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een
eventuele gewenste procedure vermeld.
Artikel 8. Betaling
8.1. Klant dient betalingen aan MDG Solar volgens de in de bestelprocedure en
eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. MDG Solar is vrij in
de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd
wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14
dagen ingaand op de dag na levering.
8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat
hij door de MDG Solar is gewezen op de te late betaling en MDG Solar de Klant een
termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is MDG Solar gerechtigd de
door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10%
over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum
van € 40,-. MDG Solar kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en
percentages.
Artikel 9. Garantie en conformiteit
9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet
handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door MDG Solar een aparte
garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit
voor alle type Klanten.
9.2. MDG Solar staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek
overeengekomen, staat MDG Solar er tevens voor in dat het product geschikt is voor
ander dan normaal gebruik. MDG Solar kan niet aansprakelijk gesteld worden op het niet goed

aansluiten van de ‘doe het zelf pakketten’ . Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij het niet correct aansluiten volgens de handleiding . Wij geven puur garantie over onze producten die u via onze webshop koopt.

9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient
Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt MDG Solar
daarvan in kennis te stellen.
9.4. Indien MDG Solar de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de
relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met
inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant
betaalde prijs over het product.
Artikel 10. Klachtenprocedure
10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande
garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van MDG
Solar, dan kan hij bij MDG Solar telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen.
Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2. MDG Solar geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen
na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is
een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal MDG Solar binnen 7 dagen na
de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn
waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht
van Klant.
10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een
klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via
http://ec.europa.eu/odr/.
Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1. MDG Solar verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website
gepubliceerde privacy statement.
Artikel 12. Slotbepalingen
12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven,
zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst
worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar
MDG Solar gevestigd is.
12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit
niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat
geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als
rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt
gegeven.
12.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per
e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de email voldoende vaststaat.


Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of
opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Contactgegevens. MDG Solar systems, Theodorus Dobbeweg 9, 6883GN Te Velp
Telefoon: 085 0645782  E-mail: info@mdgsolar.nl   KvK-nummer: 74846493  

Btw-ID nummer: NL002363612B53